দেশ ১০ দিকে

 éîì²r´á õ²ßȱëóÖ²òý βøëóäc Ïî³ÀÕ²ÿóäÜ Õ²òM³³²ßþëÉóiQ³³²ßþ ²ßþëгø²rÒëä Áëìгг ²ßÈî±ó²ßþì_Ò¸ 

 Áìà²óâë¢Ò, ÁÜøëÜø ²ßȱãó¢´é ÌìÜ`² ²ßþëгø²rÒëäó³Ú³²ßþ áóزëêò³³  õÞ²ëÜ ²ßȱó²ßþ ØÀ²ëó²ß鱮 ²rҳڳزøë¢Ò ²ßȱ²ßþóز ²ßóäÜ ¦E²ßþë©»ªéìβ²ß¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 Ð³¥uî-²ßȱë_¬íó²ßþ ²r´Îî²²ßþ Áëó¢yâþë¦a Õ²ò±Zdë²ßþ

 õ¢Òë²rÒÜéïóS Dzßȱ гìe²ßþ ÁëPuó¢Òë²rÒóܲßþ ɲ߲ßþ õ²rÒóâþ Áëг õâôÙ²à²ëó²ß ز{¡ëì_Òóز Üëóá ²rÒîìä_Ò Æ õéÜë гÆâþëܲßþ븠

   Áë²ßþÆ >>

 áó˜ õáë³Ú³íó²ßȱ  ßâþ²ßȱóÖ²ò²ßþ ìé±ZdëgL ²ßȱãó¢´óé²ßþ

 õáë³Úíó²ßȱ ²ßâþ²ßȱóÖ²ò²ßþ ²rÒóÙ êëÖ²òóز βóäóÏ³Ü áêë²ßþë󩻪²ßþ áîÉøáLaí ²rÒðÙCí²ßþëРβêC³³ëܸ

   Áë²ßþÆ >>

Áéá éáéøë õáÖ²òëóز õñ²ß²Ô²ó²ßȱ õ²ßȱK²ÚdíâþáLaí

Áéá, Üë¢ÒëäøëóiQ³³²ßþ éíáëgL éáéøë õáÖ²òëóز Áëг ³Úî³êò³³ ²ßþëóгø²ßþ áîÉøáLaí²ßþ éóe õñ²ß²Ô²²ßȱ ²ßȱ²ßþó²ßÜ Áà²øgL²ßþí°Ò áLaí ì²ßȱó²ßþ°Ò ì²ßþìгÐ  

   Áë²ßþÆ >>

Áéá éáéøë õáÖ²òëóز õñ²ß²Ô²ó²ßȱ õ²ßȱK²ÚdíâþáLaí

Áéá, Üë¢ÒëäøëóiQ³³²ßþ éíáëgL éáéøë õáÖ²òëóز Áëг ³Úî³êò³³ ²ßþëóгø²ßþ áîÉøáLaí²ßþ éóe õñ²ß²Ô²²ßȱ ²ßȱ²ßþó²ßÜ Áà²øgL²ßþí°Ò áLaí ì²ßȱó²ßþ°Ò ì²ßþìгÐ  

   Áë²ßþÆ >>

 õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ õéKé²ßþ õ²ßëóÕý²²ßþ  ìéêò³³Æ

 õéÜé²ßþ õ²ßëóÕý²²ßþ ìÞ²{j éëìÖ²òýìÞ²ó²ßȱ_Òóܲßþ ìéêò³³Æ ²ßþëó²ßȱ_Ò ²ßÈî±áë²ßþó²ßȱ õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßȱ²ßþä ìéì²ßÁëêò³³¸ 

   Áë²ßþÆ >>

আপনার মতে বাজেট?

Áë²rÒÜë²ßþ áóز ²ßëóгֲò?

  • ভালো
  • খারাপ

রাজ্যের খবর

êò³³ìcìÜâþëì²ßþã ²rÒÕ²ÿîâþëó²ßȱ ¢qìä ²ßȱó²ßþ ÉîÜ

 ¢Òز²ßȱëä ²ßþëóز Çêò³³ ÌÖ²òÜë ²ßÈð±èµºÜ¢Ò²ßþ õ¦»_ÒÜ äëó¢Òëâþë õ²ßóäÕ²ëͳ³ë Çäë²ßȱëâþ¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 õ³Ú³²ß²ßüزóßȱ ìгÝëéë²ßë³Ú³ ìéì²ßÁëêò³³-Dzßþ 

 éë²ßþ³Ú³ë²ßȱëó°q ìгÝëéë²ßëó³Ú³²ßþ гÜø êò³³¦»ó²ßeä ²ßȱØý²ë õ³Ú³²ß²ßüز ƲßþóÞ² ÜíØî² é²ßþ²ßȱë²ßþó²ßȱ ³Ç²ßë²ßþ õÕ²ó²ßȱ ²rÒë²Ô²ëä ìéì²ßÁëêò³³¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 Áëìä²rÒî²ßþ õÙó²ßȱ ²rÒäëز²ßȱ ²ßìK²Ú õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ

 ¿ðز _Òëìáá ê³³ëÆäë³Ú³ë²ßþ  Õ²ë²ßȱëìز Æ Á²rÒê³³²ßþó°Ò²ßþ áëáäëâþ ì²ßβë²ßþë¿íÜ ìϳ丠

   Áë²ßþÆ >>

 õÖ²òÖ²ò ìÜóâþ Áëг _qÜëìÜ éîìr´áó²ßȱëóÖ²òý

õÖ²òÖ²ò áëáäëâþ Áëó²ß³Ú³Ü²ßȱë²ßþí²ßþ áëáäë²ßþ Á쿲ßȱë²ßþ ìÜóâþ³³ r´_y Øî²óäóϳ ²ßþëгø é²ßþ²ßȱë²ßþ¸  

   Áë²ßþÆ >>

Developed by Mayabious Art