দেশ ১০ দিকে

 õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ õéKé²ßþ õ²ßëóÕý²²ßþ  ìéêò³³Æ

 õéÜé²ßþ õ²ßëóÕý²²ßþ ìÞ²{j éëìÖ²òýìÞ²ó²ßȱ_Òóܲßþ ìéêò³³Æ ²ßþëó²ßȱ_Ò ²ßÈî±áë²ßþó²ßȱ õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßȱ²ßþä ìéì²ßÁëêò³³¸ 

   Áë²ßþÆ >>

õ¢Òë`²íéãÌèµý, áðز 1 áëƲßë³Ú³í 

 ßþì²ß²ßë²ßþ ²ßþëóز ѱëÕ²ÿÉóiQ³³²ßþ äëóز곳ëó²ßþ Çêò³³ ÌÖ²òÜë ÌóÖ²ò¸ 

   Áë²ßþÆ >>

õ¢Òë`²íéãÌèµý, áðز 1 áëƲßë³Ú³í 

 ßþì²ß²ßë²ßþ ²ßþëóز ѱëÕ²ÿÉóiQ³³²ßþ äëóز곳ëó²ßþ Çêò³³ ÌÖ²òÜë ÌóÖ²ò¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 éëêë²ßþëܲrÒî²ßþ õ¢Òë`²í éãÌóèµý ì²ßþó²rÒëÖ²òý õ²rÒ_Ò ²ßȱ²ßþä ²rÒÀëβ é³Úóéø²ßþ ز³ÚgL ²ßȱìáìÖ²ò¸ 

 Çì³ÚÜ Õ²òM³³²ßþr´ó³Úó_Ò²ßþ áîÉøáLaí ÁìÉóä_Ò âë³Úó²ß²ßþ ²ßȱëóϳ ì²ßþó²rÒëÖ²òý õ²rÒ_Ò ²ßȱ²ßþë êâþ¸ 

   Áë²ßþÆ >>

আপনার মতে বাজেট?

Áë²rÒÜë²ßþ áóز ²ßëóгֲò?

  • ভালো
  • খারাপ

রাজ্যের খবর

 õ³Ú³²ß²ßüزóßȱ ìгÝëéë²ßë³Ú³ ìéì²ßÁëêò³³-Dzßþ 

 éë²ßþ³Ú³ë²ßȱëó°q ìгÝëéë²ßëó³Ú³²ßþ гÜø êò³³¦»ó²ßeä ²ßȱØý²ë õ³Ú³²ß²ßüز ƲßþóÞ² ÜíØî² é²ßþ²ßȱë²ßþó²ßȱ ³Ç²ßë²ßþ õÕ²ó²ßȱ ²rÒë²Ô²ëä ìéì²ßÁëêò³³¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 Áëìä²rÒî²ßþ õÙó²ßȱ ²rÒäëز²ßȱ ²ßìK²Ú õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ

 ¿ðز _Òëìáá ê³³ëÆäë³Ú³ë²ßþ  Õ²ë²ßȱëìز Æ Á²rÒê³³²ßþó°Ò²ßþ áëáäëâþ ì²ßβë²ßþë¿íÜ ìϳ丠

   Áë²ßþÆ >>

 õÖ²òÖ²ò ìÜóâþ Áëг _qÜëìÜ éîìr´áó²ßȱëóÖ²òý

õÖ²òÖ²ò áëáäëâþ Áëó²ß³Ú³Ü²ßȱë²ßþí²ßþ áëáäë²ßþ Á쿲ßȱë²ßþ ìÜóâþ³³ r´_y Øî²óäóϳ ²ßþëгø é²ßþ²ßȱë²ßþ¸  

   Áë²ßþÆ >>

 ìà²Ü ²ßþëóгø Áëäî ²ßþ޲زëìÜ ÇÉÜêò³³ Üâþ 

Áëг ²r´¢Òìز_Òíä Áëäî ²ßø²ßéëâþíó³Ú³²ßþ éóe õñ²ß²Ô²ó²ßȱ DzßȱÙë гëìÜóâþ ì³Ú³óäÜ ²ßÈð±ìèµ ì²ß²rÒÜÜáLaí Á²ßþd²rÒ ²ßþëâþ¸ 

   Áë²ßþÆ >>

Developed by Mayabious Art