দেশের খবর

 ²ßȱëóäë  Ö²òë²ßȱë êò³³éîøóز  Ï³’ó_Òë éëزë_Ò Ð³óܲßþ Üëá éîì²r´á õ²ßȱëóÖ²òý гáë ì³Ú³ä õ²ßȱK²ÚDíâþ é²ßþ²ßȱë²ßþ¸ 

 áîÉ ²ßiEd Éëóá Çêò³³ Üëóá²ßþ زëìä²ßȱë гáë ì³Ú³óäÜ ÁøëÖ²òìÜý õгÜëó²ßþä áî²ßÈî±ä õ²ßþë곳زëì¢Ò¸

   Áë²ßþÆ >>

 ì²ßó³Ú³ì_Ò ²²ßøëóË ²ßȱëóäë Ö²òë²ßȱë Õ²ò±Zdë²ßþ ²ßȱ²ßþë ìÜóâþ ²rÒÀëβ ²ßϳ²ßþ ¿ó²ßþ õ³Ú³_Ò²ßëéíó²ßȱ ÜëÜë ²õg¦ë²ßȱ²ßë²ßȱø ì³Ú³óâþóϳ ì²ßóгì²rÒ¸ ²

 ²ßȱëóäë Ö²òë²ßÈ±ë ²ßþóâþóϳ âëó³Ú³²ßþ زëó³Ú³²ßþ زëìä²ßÈ±ë ²r´²ßȱë_Ò ²ßȱ²ßþnµ²ßȱ ì²ßóгì²rÒ²ßþ õÜØð²PEë¿íÜ õ²ßȱK²ÚDíâþ é²ßþ²ßȱë²ßþ¸ 

   Áë²ßþÆ >>

আপনার মতে বাজেট?

Áë²rÒÜë²ßþ áóز ²ßëóгֲò?

  • ভালো
  • খারাপ

রাজ্যের খবর

 éëóâþKé ìéìÖ²ò éãä¢y ê³³ëÖ²ò¢Òëìϳâþëâþ _Òê³³ó²ßþ²ßþ r´Ùá áóÕ²ä ²ßìg¦²ßþ ì_ÒäëÜøëé ²ßȱ²ßþóäÜ õáâþ²ßþ õ_Òëà²Ü βóAë²rÒë¿øëâþ¸ 

 Çêò³³ r´²ßȱó{m²ßþ Á¿íóÜ ³Ú³_Ò ê³³ëгë²ßþ áëÜîóèµ²ßþ ê³³ëÖ²ò¢Òëìϳâþë ²ßìg¦óز âë²ßزíâþ ²rÒî²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßë²ßþ ²ßóK²Úë²ßg¦ ²ßȱ²ßþë ê³³ó²ß¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 _Òêó²ßþ  ìÜ¿ýëì²ßþز ²ßȱáýéïìβ²ßþ ÞÀ²ëóßȱ ܲßëói§ áîÉøáLaí ááØ²ë ²ßóK²Úøë²rÒë¿øëóâþ²ßþ éóe õéôгÜø éët²ë¶ éë²ßþóäÜ ì²ßȱã Éëܸ 

 Çì³Ú³Üêò³³,  ²r´óâëг²ßȱ Þ²ë²ßþê³³ë ÉëÜ, Áìà²óÜزë õéëÜî éî³Ú³, ìà²à²ëÜ _Òëóê²ßþ  éóe ³³_Òê³³ó²ßþ ÁëóéÜ ²ßìäÕ²òóÕ²²ßþ ²ßë³Ú³_Ò븠

   Áë²ßþÆ >>

 _Òê³³ó²ßþ²ßþ Õ²òi§âþóÜ ²ßȱä²ßȱëØ²ë ²rÒî²ßþéà²ëó²ßȱ ²r´ëâþ Dzßȱó_Òë ²rÒ˜ëi§ õ²ßȱëìÖ²ò Ö²òë²ßȱë ÁÜî³Ú³ëÜ ì³Ú³óز βóäóϳ ²ßþëгø é²ßþ²ßȱë²ßþ¸ 

 Çêò³³ ÁÜî³Ú³ëóܲßþ éëê³³ëóâøêò³³ Áë¢Òëáí áëÎý² áëóé²ßþ áó¿ø³ _Òê³³ó²ßþ ²r´ëâþ ìزÜó_Òë õ²ßȱëìÖ²ò²Ö²òë²ßȱë²ßþ ²ßȱëг ²ßȱ²ßþó²ß ²ßȱä²ßȱëØ²ë ²rÒî²ßþéà²ë¸ 

   Áë²ßþÆ >>

 âëSë ²ÁÜøØ²á  r´ëÎí²Ü Dzßȱ ì_Ò{m¸ 

 õéêò³³ ÇÅìز곳øó²ßȱ ìÖ²òì²ßȱóâþ ²ßþëÉë Dzßã زë²ßþ ²rÒì²ßþ²ß¿ýóܲßþ гÜø éóβ©» ê³³óâþóϳ ²ßþëгø é²ßþ²ßȱë²ßþ¸

   Áë²ßþÆ >>

 ²ßþëгø é²ßþ²ßȱëì²ßþ ²ßȱáýβëì²ßþó³Ú³²ßþ гÜø éîɲ߲ßþ¸ 

 Áë¢Òëáí ²ßϳ²ßþ ²ßëÕ²ÿìز βë²ßþìÖ²ò Ïî³ìÖ²ò õ²rÒóز βóäóÏ³Ü ØÀ²ë²ßþ븠

   Áë²ßþÆ >>

Developed by Mayabious Art